RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDLA KLIENTA/KONTRAHENTA ORAZ PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KLIENTA/KONTRAHENTA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH                                                                                           

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 72, 30-418 Kraków, KRS: 0000562453 (dalej jako „Spółka”), w celu prowadzenia działalności, przetwarza dane osobowe osób fizycznych współpracujących ze Spółką. Spółka podejmując kontakt z Klientem/Kontrahentem, zawierając z nim umowę sprzedaży lub inną lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tych procesach. 

Kontakt z administratorem jest możliwy na adres korespondencyjny: Kraków 30-418, ul. Zakopiańska 72, lub na adres e-mail: biuro@bozza.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@bozza.pl

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przetwarza dane osobowe:

 1. osób fizycznych skierowanych do realizacji umowy przez Klienta/Kontrahenta (w tym pracowników i współpracowników), 
 2. Klienta/Kontrahenta będącego osobą fizyczną,
 3. Klienta/Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. przedstawiciela Klienta/Kontrahenta będącego osobą fizyczną,
 5. członków organu zarządzającego Klienta/Kontrahenta.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane podawane przez Klienta/Kontrahenta

W związku z podjęciem współpracy Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe: 

 1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, 
 2. numer NIP lub REGON, 
 3. numer PESEL,
 4. numer i seria dowodu tożsamości,
 5. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu), 
 6. stanowisko zajmowane w ramach organizacji,
 7. wizerunek (o ile pozostaje udostępniony np. w korespondencji mailowej lub jest wymagany np. dla sporządzenia identyfikatora).

Dane zbierane z innych źródeł 

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. może pozyskiwać dane osobowe:

 1. od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub którego są Państwo przedstawicielami, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
 2. z publicznie dostępnych źródeł, jak rejestry CEIDG i KRS, w zakresie obejmującym publicznie dostępne dane.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej obsługi. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy.

PODSTAWA PRAWNA, CELE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy posiada do tego podstawę prawną określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przetwarzane przez okres trwania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wywiązania się z obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami oraz w celu archiwizacji danych i będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości oraz ustawie Ordynacja podatkowa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi są: zawieranie umów z Klientami/ Kontrahentami, weryfikacja Klientów/Kontrahentów w publicznych rejestrach, kontakt z Klientem/Kontrahentem, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. może udostępniać dane osobowe:

 1. podmiotom upoważnionym na mocy prawa (np. policja, sądy),
 2. podmiotom powiązanym z Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kapitałowo lub osobowo,
 3. innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w szczególności: dostawcom systemów informatycznych lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, świadczącym usługi księgowe, informatyczne, doradztwo prawne oraz podatkowe;
 4. innym podmiotom, na rzecz których Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. świadczy usługi we współpracy z Klientem/Kontrahentem,
 5. dostawcom usług kurierskich lub pocztowych lub transportowych,
 6. podmiotom uczestniczącym w procesie reklamacyjnym.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom, będącymi dostawcami systemów informatycznych lub usług hostingowych. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym  zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W przypadkach określonych w RODO w odniesieniu do swoich danych przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych – art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych – art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
 5. przeniesienia danych – art. 20 RODO, 
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
 7. odwołania zgody, w przypadkach gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 13 RODO.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość, na adres e-mail: biuro@bozza.pl

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.