Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązujące od dnia 01.01.2020 r. (zwane w dalszej części „OWS”) regulują szczegółowe warunki zakupu towarów przez kupującego, zwanego dalej: „Nabywcą”, od spółki pod firmą Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-443), przy ul. Józefa Marcika 4, NIP: 6793112517, która w dalszej części OWS będzie zwana: „Sprzedającym”.

 

 

I Zamówienie. Zawarcie Umowy.

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym, następuje poprzez:
a) podpisanie przez Nabywcę i Sprzedającego umowy sprzedaży towarów, albo
b) złożenie przez Nabywcę zamówienia oraz złożenie przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu zamówienia, albo
c) poprzez złożenie przez Nabywcę zamówienia oraz wpłatę przez Nabywcę zaliczki lub przedpłaty, na podstawie faktury pro-forma, faktury zaliczkowej lub na podstawie treści zamówienia, na poczet ceny przedmiotu sprzedaży.

 

2. Nabywca potwierdza, iż przed złożeniem zamówienia przeanalizował jego treść i poprzez złożenie podpisu na zamówieniu lub poprzez złożenie podpisu pod umową sprzedaży lub poprzez wpłatę zaliczki lub przedpłaty, potwierdza jego prawidłowość, w całości, w szczególności w zakresie towarów, ich ilości, ceny, a także kodów katalogowych.

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży może zawierać umowa sprzedaży lub zamówienie lub załącznik do umowy sprzedaży lub zamówienia, faktura pro-forma, faktura zaliczkowa lub inny dokument w zależności od indywidualnych ustaleń Sprzedającego i Nabywcy.

 

4. Umowa sprzedaży lub zamówienie lub faktura zaliczkowa lub faktura pro-forma lub inny dokument w zależności od indywidualnych ustaleń Sprzedającego i Nabywcy, określają cenę netto i brutto przedmiotu sprzedaży. Cena brutto obejmuje podatek od towaru i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów z dnia sprzedaży.

 

5. Zamówienie następuje na podstawie ofert, katalogów, ekspozycji. Sprzedający udostępnia Nabywcy posiadane informacje o sprzedawanych towarach, w celu określenia przedmiotu zamówienia, a na życzenie Zamawiającego zasięga u producenta towarów dodatkowych informacji. Sprzedający odpowiada za zamówienie towarów wyłącznie o właściwościach opisanych w w/w źródłach informacji, nie odpowiada za wybór rodzaju i specyfikacji towarów przez Nabywcę oraz za sposób ich prezentacji przez producenta

 

 

II Towary i ich specyfika.

 

1. Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że dostarczone przez Sprzedającego płytki (w tym płytki dekoracyjne – tzw. „dekory”) mogą pod względem odcienia koloru różnić się od próbek płytek znajdujących się na ekspozycji, w salonie sprzedażowym Sprzedającego bądź płytek umieszczonych w katalogach producentów lub w sieci Internet, z uwzględnieniem strony internetowej Sprzedającego lub producentów.

 

2. Nabywca akceptuje fakt, iż specyfika towaru jakim są płytki ceramiczne (w tym płytki dekoracyjne – tzw. „dekory”) jest taka, iż ten sam model płytki może posiadać różne wymiary i odcienie, co wynika w szczególności z procesu produkcyjnego płytek ceramicznych – różnych temperatur w ramach pieca, w którym wypalane są płytki. W związku z tym Nabywca akceptuje to, iż płytki tego samego modelu, nawet pochodzące z tej samej partii produkcyjnej lub dostawy, mogą nie być identyczne i różnić się nieznacznie pod względem wymiarów i odcieni. Różnice, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą występować w szczególności w odniesieniu do płytek pochodzących z różnych partii (np. w razie realizacji kolejnego zamówienia dotyczącego tych samych płytek).

 

3. Odnośnie płytek dekoracyjnych (tzw. „dekorów”) Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że kolor dekoru może różnić się od koloru płytki podstawowej.

 

4. Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że dostarczone przez Sprzedającego kamienie naturalne i towary wykonane z kamieni naturalnych mogą znacząco różnić się od próbek znajdujących się na ekspozycji Sprzedającego bądź kamieni i wyrobów z kamieni naturalnych umieszczonych w katalogach producentów. W szczególności, niektóre kawałki danego kamienia naturalnego lub towaru wykonanego z takiego kamienia mogą być monokolorowe, a inne posiadać wyraźne przeżyłowania, co wynika z samej natury kamieni naturalnych i nadaje im niepowtarzalny charakter .

 

5. Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że w przypadku dostarczonych przez Sprzedającego desek i paneli podłogowych oraz towarów wykonanych z surowca naturalnego lub wykończonych okleiną naturalną – odcień koloru oraz układ słoi, z przyczyn naturalnych może być różny od egzemplarzy prezentowanych w salonach sprzedażowych Sprzedającego. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedający wskazuje, że towar zakupiony według próbki lub wzoru może różnić się nieznacznie od prezentowanej próbki lub wzoru w zakresie kolorów, odcieni lub wymiarów. Próbka służy prezentacji niektórych cech towarów, zaś wzór prezentuje jedynie reprezentacyjną cechę towaru.

 

 

III Płatności.

 

1. W terminie 3 (trzech) dni od dnia podpisania przez Nabywcę i Sprzedającego umowy sprzedaży lub złożenia przez Nabywcę zamówienia przyjętego oświadczeniem przez Sprzedającego, Nabywca zobowiązany jest do wpłaty uzgodnionej indywidualnie zaliczki na poczet zamówionych towarów. Nabywca akceptuje fakt, że Sprzedający nie rozpocznie wykonywania swoich obowiązków określonych w umowie sprzedaży lub przyjętym zamówieniu, przed wpłatą zaliczki. W konsekwencji, w razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie zaliczki termin realizacji zamówienia ulega przesunięciu. O nowym terminie Sprzedający poinformuje Nabywcę po wpłacie zaliczki.

 

2. Wpłata pozostałej części kwoty za zamówiony towar musi zostać dokonana przed odbiorem towarów, po powiadomieniu Nabywcy przez Sprzedającego o gotowości do wydania towarów.

 

3. Wydanie zamówionego towaru następuje na podstawie dowodu zapłaty kwoty za zamówiony towar w całości. Do czasu zapłaty ceny za towar, w pełnej wysokości, towar pozostaje własnością Sprzedającego. Przez zapłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego Sprzedającego lub przekazanie gotówki, za pokwitowaniem.

 

 

IV Wydanie towarów.

 

1. Sprzedający zawiadamia Nabywcę (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o gotowości do wydania towarów (tzn. o fakcie, że przedmiot umowy sprzedaży znajduje się w magazynie Sprzedającego).

 

2. Wydanie towarów jest możliwe nie wcześniej niż w dniu zapłaty całości kwoty za zamówiony towar (w razie odbioru towarów przez Nabywcę z magazynu Sprzedającego) albo w terminie minimum 5 (pięciu) dni roboczych po zapłacie całości kwoty za zamówiony towar (w sytuacji gdy towar ma być transportowany do Nabywcy przez Sprzedającego), chyba że Sprzedający zgodzi się na przeprowadzenie wcześniejszego transportu do Nabywcy.

 

3. Z uwzględnieniem punktu IV.2. powyżej, Nabywca przyjmuje do wiadomości fakt, iż wydanie towarów albo odbiór towarów winny nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu ) dni od dnia zawiadomienia Nabywcy przez Sprzedającego o gotowości wydania towarów. Jeżeli Nabywca zakupił towar w Outlecie Nabywca przyjmuje do wiadomości fakt, iż wydanie towarów albo odbiór towarów winny nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech ) dni od dnia zawiadomienia Nabywcy przez Sprzedającego o gotowości wydania towarów. Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, towary nie zostaną wydane w powyższym terminie, wówczas Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów magazynowania takich towarów w kwocie 0,3% wartości towarów za każdy dzień opóźnienia.

 

4. Wydanie towarów następuje poprzez ich odbiór przez Nabywcę z magazynu Sprzedającego (na zasadach opisanych w punkcie V. poniżej), chyba że strony uzgodnią, iż towary mają zostać przetransportowane, przez Sprzedającego, w miejsce wskazane przez Nabywcę (w takiej sytuacji mają zastosowanie zasady opisane w punkcie VI. poniżej).

 

5. Wydanie towarów potwierdzane jest dokumentem WZ. Z chwilą wydania towarów i podpisania przez Nabywcę lub inną osobę odbierającą towar dokumentu WZ, na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towarów.

 

6. Przed podpisaniem dokumentu WZ Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towary pod względem liściowym i jakościowym (czy towary nie są obtłuczone, pęknięte, zarysowane itp.).

 

7. Poprzez podpisanie dokumentu WZ Nabywca potwierdza, że odebrał towar, którego dokument WZ dotyczy, że ilość odebranych towarów odpowiada ilości wskazanej na dokumencie WZ i że nie ma zastrzeżeń do stanu ilościowego i jakościowego towarów (nie ma obtłuczeń, pęknięć, zarysowań itp.). Jakiekolwiek zastrzeżenia ilościowe lub jakościowe Nabywca winien zgłosić osobie wydającej Nabywcy towary i razem z tą osobą uczynić odpowiednią adnotację na dokumencie WZ. Nabywca potwierdza również w ten sposób, iż sprawdził towary pod względem jakościowym.

 

 

V Odbiór towarów przez Nabywcę z magazynu Sprzedającego.

 

1. Przy odbiorze towarów z magazynu Sprzedającego Nabywca zobowiązany jest okazać dokument tożsamości. Sprzedający weryfikuje czy Nabywca w całości zapłacił za zamówiony towar. W przypadku, gdy kwota dotycząca odbieranych towarów nie jest opłacona w całości, towar nie zostanie wydany Nabywcy. W takim przypadku i z tego tytułu Nabywca nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

 

2. Nabywca jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego o zamiarze odbioru towarów z co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) – godzinnym wyprzedzeniem, obejmującym wyłącznie dni robocze. W przeciwnym wypadku, tj. wtedy gdy termin o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie dochowany przez Nabywcę, Nabywca przyjmuje do wiadomości fakt, że może nie zostać obsłużony w krótkim czasie, tzn., może być narażony na oczekiwanie w kolejce, a przedmiot sprzedaży będzie przy nim kompletowany przez pracowników Sprzedającego, co jest często długotrwałe. W takim przypadku i z tego tytułu Nabywca nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

 

3. Pracownicy Sprzedającego są zobowiązani do wystawienia towarów w okolice środka transportu Nabywcy (bezpośrednio na parkingu przed magazynem Sprzedającego). Nabywca akceptuje fakt, iż magazynierzy nie są zobowiązani do zapakowania/załadowania towarów do wewnątrz środka transportu Nabywcy.

 

 

VI Transport towarów do Nabywcy.

 

1. Jeżeli wydanie towaru ma nastąpić poprzez jego dostarczenie do Nabywcy przez Sprzedającego, wówczas okoliczność ta (wraz ze wskazaniem miejsca, w które towary mają zostać dostarczone) musi być wyraźnie wskazana w umowie sprzedaży lub zamówieniu przyjętym przez Sprzedającego.

 

2. Transport dokonywany jest za odrębnie uzgodnionym wynagrodzeniem według cennika, stanowiącego załącznik do OWS. Jeżeli strony uzgodnią, że koszty transportu wliczone są w cenę towarów, to musi być to wyraźnie wskazane w umowie sprzedaży lub zamówieniu przyjętym przez Sprzedającego.

 

3. Towary dostarczane są, w dni robocze, w przedziale godzinowym uzgodnionym z Nabywcą. W razie nieobecności Nabywcy lub osoby upoważnionej do odbioru w uzgodnionym miejscu i czasie lub nieuzasadnionej odmowy odbioru towarów przez Nabywcę uważa się, iż Sprzedający należycie wykonał swoje obowiązki w zakresie dostarczenia towarów Nabywcy i wynagrodzenie za taki transport jest należne. Kolejny transport możliwy jest w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym, za zapłatą wynagrodzenia w uzgodnionej kwocie.

 

4. Kierowca parkuje pojazd, którym transportowane są towary, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, możliwie najbliżej miejsca dostawy towarów. Nabywca akceptuje fakt, że kierowca nie wnosi towarów do mieszkania czy domu/budynku Nabywcy czy jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia towarów. Kierowca wydaje towary Nabywcy (lub osobie upoważnionej) obok samochodu. W przypadku, gdy kierowca wnosi towar do domu lub mieszkania Nabywcy lub jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia towarów, to wykonuje to na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji Kierowca działa w przekroczeniu swoich obowiązków i uprawnień, a Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia towarów przy ich wnoszeniu przez kierowcę.

 

 

VII Odpowiedzialność Sprzedającego.

 

1. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkodę jedynie do równowartości ceny netto za towary zakupione przez Nabywcę. Nie dotyczy to szkód, które zostały wyrządzone z winy umyślnej Sprzedającego.

 

2. Nabywca może odstąpić od umowy jeżeli zwłoka Sprzedającego w wydaniu towarów przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

 

3. Ograniczenia, o których mowa w punktach VII.1 i VII.2 powyżej nie dotyczą sytuacji, gdy Nabywca jest konsumentem.

 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikające z działania okoliczności stanowiących siłę wyższą.

 

5. Jeżeli Nabywcą jest konsument wówczas:
a) Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania towaru Nabywcy,
b) Jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary używane, wówczas Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 (jednego) roku od wydania tego towaru Nabywcy. Towary z ekspozycji są uważane za towary używane.

 

6. Jeżeli Nabywcą jest podmiot inny niż konsument wówczas:
a) podpisanie przez Nabywcę (lub osobę przez niego upoważnioną) dokumentu WZ bez zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi,
b) jeżeli wada towarów ma charakter wady ukrytej, Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego o wykryciu wady, w terminie do 7 dni od dnia jej wykrycia,
c) jeżeli wada towarów ma charakter wady ukrytej, Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, w każdym przypadku, po upływie 1 (jednego) roku od dnia popisania przez Nabywcę (lub osobą przez niego upoważnioną) dokumentu WZ,
d) Towary sprzedawane z ekspozycji lub z outletu nie podlegają reklamacji, nawet w przypadku wystąpienia wady ukrytej.

 

 

VIII Zwrot i wymiana towarów.

 

1. Z zastrzeżeniem punktu VIII.3. poniżej, Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów.

 

2. Z zastrzeżeniem punktu VIII.4. poniżej, Sprzedający nie przyjmuje towarów do wymiany.

 

3. Zwroty towarów, mogą być dokonywane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, za wyraźną, uprzednią zgodą Sprzedającego, wyrażoną dla konkretnego przypadku i pod warunkiem, że:
a) towary będą w fabrycznych opakowaniach i nie będą posiadać śladów ich użytkowania, w szczególności instalowania/montowania/rozpakowywania,
b) w przypadku płytek – jeżeli będą w fabrycznie pełnych opakowaniach pod warunkiem, że w magazynie znajdują się płytki tej samej kalibracji i tonacji,
c) od dnia wydania towarów Nabywcy, nie upłynęło więcej niż 60 dni.

 

4. Wymiany towarów, mogą być dokonywane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, za wyraźną, uprzednią zgodą Sprzedającego, wyrażoną dla konkretnego przypadku i pod warunkiem, że:
a) towary będą w fabrycznych opakowaniach i nie będą posiadać śladów ich użytkowania, w szczególności instalowania/montowania/rozpakowywania,
b) w przypadku płytek – jeżeli będą w fabrycznie pełnych opakowaniach pod warunkiem, że w magazynie znajdują się płytki tej samej kalibracji i tonacji,
c) od dnia wydania towarów Nabywcy, nie upłynęło więcej niż 60 dni,
d) towary, na które nabywca chce wymienić towary zakupione, znajdują się na stanie magazynowym Sprzedawcy.

 

 

IX Reklamacje.

 

1. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@bozza.pl lub pisemnie na adres ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków. O reklamacji odnośnie towaru poinformowany zostaje producent. Reklamacje konsumentów są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia do Sprzedającego.

 

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedającego, o którym mowa w punkcie IX.1. powyżej, reklamacje należy zgłaszać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do godz. 16:00. W przypadku jeżeli reklamacja wpłynie na adres e-mail Sprzedającego po godz 16:00, przyjmuje się, że została dostarczona Sprzedającemu, w następnym dniu roboczych (przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku), następującym po dniu jej zgłoszenia i od następnego dnia roboczego będzie liczony przez Sprzedającego, termin 14 dni, o którym mowa w punkcie IX.1. zdanie trzecie.

 

3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w związku z faktem, iż Sprzedający nie posiada zapasu sprzedawanych towarów, ewentualna wymiana lub naprawa towaru (jeżeli reklamacja uznana zostanie za uzasadnioną) trwać będzie nie dłużej niż 30 dni, chyba, że produkty niezbędne do naprawy nie będą dostępne u ich producenta lub dystrybutora.

 

 

X Postanowienia końcowe.

 

1. Administratorem danych osobowych Nabywcy, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Sprzedający.

 

2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego. Podanie, przez Nabywcę, wymaganych przez Sprzedającego danych osobowych, jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów identyfikacji stron umowy sprzedaży, dla celów wykonania umowy sprzedaży, dla celów wykonania przez Nabywcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa powstałych w związku z zawarciem umowy sprzedaży, jak również dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

 

3. Jeżeli umowa jest zawarta z podmiotem innym niż konsument, każda ze stron pozostaje administratorem danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników / współpracowników / podwykonawców lub przedstawicieli tych podmiotów, skierowanych do realizacji umowy sprzedaży. W takim przypadku, każda ze stron zobowiązuje się zrealizować, w imieniu drugiej strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

 

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego jest dostępna na stronie internetowej Sprzedającego www.bozza.pl oraz w salonach sprzedażowych Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach, klauzula informacyjna będzie stanowić załącznik do umowy sprzedaży.

 

5. Nabywca upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

 

6. Świadczenie usług montażu zakupionych towarów, może nastąpić na podstawie odrębnej, pisemnej umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem.

 

7. Nabywca potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszych OWS. Nabywca potwierdza, że wszystkie postanowienia OWS są dla niego zrozumiałe oraz że miał możliwość zwrócenia się do osób działających w imieniu Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie poszczególnych postanowień umowy i niniejszych OWS.

 

8. Wszelkie zmiany umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.