Regulamin promocji Black Week

REGULAMIN AKCJI BLACK WEEK „150 zł za każdy wydany 1 000 zł” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 20.11.2023 r.

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji promocyjnej „Black Week 150 zł za każdy wydany 1000 zł” (dalej zwana: „Akcją promocyjną”) jest spółka Bozza Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-443 Kraków, ul. Marcika 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562453, o numerze NIP: 6793112517 (dalej zwana: „Bozza”).

§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna prowadzona jest w stacjonarnych salonach sprzedaży Bozza oraz stacjonarnych outletach Bozza zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Klimeckiego 14 (salon i outlet), w Krakowie przy ul. Marcika 4 (salon), w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 72 (outlet), w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 3 (salon), a także za pośrednictwem sklepu internetowego Bozza Outlet (www.bozza-outlet.pl).

2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Salonach Stacjonarnych, Outletach stacjonarnych, a także w sklepie internetowym Outletu Bozza obejmuje wyłącznie okres od dnia 20.11.2023 r. do 25.11.2023 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych, co może nastąpić także przed zakończeniem Akcji Promocyjnej, tj. przed dniem 25.11.2023 r.

3. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie produkty i towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Bozza i znajdujące się na stanie magazynowym Bozza (dalej zwane: „Towarami”).

§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do klientów Bozza (dalej zwanych „Uczestnikami”). 2. W przypadku konsumentów, Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§4 Warunki Akcji Promocyjnej

1. Akcją Promocyjną objęta jest jednorazowa transakcja sprzedaży (objęta jednym dowodem zakupu) Towaru lub Towarów, na kwotę pieniężną co najmniej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto, która uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu, w kwocie pieniężnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, udzielanego w momencie dokonywania transakcji sprzedaży (dalej zwany: „Rabatem”). Zakup Towaru lub Towarów, o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty pieniężnej 1 000, 00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto uprawnia Uczestnika do otrzymania Rabatu, w kwocie pieniężnej odpowiadającej wielokrotności kwoty pieniężnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

2. Otrzymanie przez Uczestnika Rabatu lub jego wielokrotności oznacza, że cena sprzedaży Towaru lub Towarów, objęta jednym dowodem zakupu, zostanie obniżona o kwotę rabatu lub jego wielokrotności.

3. Rabat lub jego wielokrotność będą udzielane w momencie dokonywania transakcji sprzedaży Towaru lub Towarów, objętych jednym dowodem zakupu oraz dokonywania płatności w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – co jest rozumiane jako zapłata kartą płatniczą.

4. Dokument stanowiący dowód zakupu Towaru lub Towarów (paragon fiskalny lub faktura VAT), w celu oznaczenia Akcji Promocyjnej, będzie zawierał w treści hasło Akcji Promocyjnej „150 zł za każdy wydany 1 000 zł”.

5. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie Towary oferowane do sprzedaży, przez Bozza, w cenach regularnych. Rabat lub jego wielokrotność nie może być łączony z innymi już przygotowanymi ofertami przed 20.11.2023 r., akcjami promocyjnymi lub rabatowymi, ofertami specjalnymi, sprzedażą na warunkach specjalnych oznaczonych jako „WYPRZEDAŻ”.

6. Uczestnik dokonując zakupu Towaru lub Towarów, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestniczenia w Akcji Promocyjnej.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, w wysokości odpowiadającej wysokości Rabatu lub jego wielokrotności. 8. Rabat lub jego wielokrotność są udzielane wyłącznie w trakcie trwania Akcji Promocyjnej.

§5 Reklamacje i wymiana produktów

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej powinny być zgłaszane pisemnie, w trakcie trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od jej zakończenia, w salonie Bozza przy ul. Marcika 4 lub pod adresem e-mail: marketing@bozza.pl z tematem wiadomości „150 zł za każdy wydany 1 000 zł”.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną założenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Bozza listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację.

4. Bozza nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych korespondencyjnych Uczestnika, uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika, o rozpatrzeniu reklamacji. Uczestnicy, których dane korespondencyjne uległy zmianie, po podaniu ich do wiadomości Bozza, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane korespondencyjne, jeśli ich zmiana uniemożliwia skuteczne doręczenie korespondencji.

§6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”), jest Bozza.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów, w zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, dokonania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży w ramach Akcji Promocyjnej, ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator może powierzyć, w drodze pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, takich jak: prowadzenie rozliczeń księgowych, rozpatrywanie reklamacji.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz realizacji obowiązków prawnych Administratora.

7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

§7 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może brać udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w Regulaminie.

2. Regulamin jest dostępny w stacjonarnych salonach oraz outletach, wymienionych w §2 ust. 1. Regulaminu oraz na stronach internetowych www.bozza.pl i www.bozza-outlet. pl.

3. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej, jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, bez zastrzeżeń.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestników, z tytułu rękojmi.

5. W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Bozza o dokonanie wykładni jego postanowień.

6. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu, właściwy jest sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Bozza.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, które są dostępne w stacjonarnych salonach oraz outletach, wymienionych w §2 ust. 1. Regulaminu, a także na stronach www.bozza.pl i www.bozza-outlet.pl.