Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA ORAZ PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA

 


 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, KRS: 0000562453 (dalej jako „Spółka”), w celu prowadzenia działalności, przetwarza dane osobowe osób fizycznych współpracujących ze Spółką. Spółka podejmując kontakt z Kontrahentem, zawierając z nim umowę lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tych procesach.

 

Kontakt z administratorem jest możliwy na adres korespondencyjny: Kraków 30-706, ul. Klimeckiego 14, lub na adres e-mail: rodo@bozza.pl

 

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@bozza.pl

 

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.przetwarza dane osobowe:

 1. osób fizycznych skierowanych do realizacji umowy przez Kontrahenta (w tym pracowników i współpracowników),
 2. Kontrahenta będącego osobą fizyczną,
 3. Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. przedstawiciela Kontrahenta będącego osobą fizyczną,
 5. członków organu zarządzającego Kontrahenta.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane podawane przez Kontrahenta

 

W związku z podjęciem współpracy Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 2. numer NIP lub REGON,
 3. numer PESEL,
 4. numer i seria dowodu tożsamości,
 5. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu),
 6. stanowisko zajmowane w ramach organizacji,
 7. wizerunek (o ile pozostaje udostępniony np. w korespondencji mailowej lub jest wymagany np. dla sporządzenia identyfikatora).

 

Dane zbierane z innych źródeł

 

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.może pozyskiwać dane osobowe:

 1. od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub którego są Państwo przedstawicielami, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
 2. z publicznie dostępnych źródeł, jak rejestry CEIDG i KRS, w zakresie obejmującym publicznie dostępne dane.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej obsługi. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy.

 

PODSTAWA PRAWNA, CELE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy posiada do tego podstawę prawną określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przetwarzane przez okres trwania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wywiązania się z obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami oraz w celu archiwizacji danych i będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości oraz ustawie Ordynacja podatkowa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi są: zawieranie umów z Kontrahentami, weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach, kontakt z Kontrahentem, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.może udostępniać dane osobowe:

 1. podmiotom upoważnionym na mocy prawa (np. policja, sądy),
 2. podmiotom powiązanym z Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kapitałowo lub osobowo,
 3. innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w szczególności: dostawcom systemów informatycznych lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, świadczącym usługi księgowe, informatyczne, doradztwo prawne oraz podatkowe;
 4. innym podmiotom, na rzecz których Bozza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. świadczy usługi we współpracy z Kontrahentem,
 5. dostawcom usług kurierskich lub pocztowych.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom, będącymi dostawcami systemów informatycznych lub usług hostingowych. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym  zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

W przypadkach określonych w RODO w odniesieniu do swoich danych przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych – art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych – art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
 5. przeniesienia danych – art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
 7. odwołania zgody, w przypadkach gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 13 RODO.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail: rodo@bozza.pl

 

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.