Regulamin monitoringu wizyjnego

R E G U LA M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie siedziby spółki

BOZZA sp. z o.o. sp. k.
przy ul. Józefa Marcika 4 w Krakowie
KRS: 0000562453

 

§1

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie siedziby spółki BOZZA sp. z o.o. sp. k. przy ul. Józefa Marcika 4 w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562453, REGON: 361744471, NIP: 6793112517, dalej: „Spółka” oraz terenu przyległego do tego obszaru (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest BOZZA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków,numerem KRS: 0000562453, REGON: 361744471, NIP: 6793112517.

 

§2

 

 1. Celem instalacji monitoringu w Spółce jest:

a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,

c) ochrona mienia należącego do Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz klientów.

d) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 

§3

 

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 2. Spółka posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku przy ul. Józefa Marcika 4) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokółbudynku przy ul. Józefa Marcika 4).
 3. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz budynku oraz w garażu podziemnym.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są Członkowie Zarządu Spółki.
 5. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest kierownik ekspozycji.

 

§4

 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Spółka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§5

 

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Spółki.
 2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bozza.pl zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie siedziby Spółki, której wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Członka Zarządu Spółki lub w przypadku jego nieobecności przez kierownika ekspozycji.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Członka Zarządu Spółki – Marka Zięby z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

 

§6

 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej www.bozza.pl oraz w siedzibie Spółki przy kasie.

 

§7

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Członków Zarządu Spółki.